Disclaimer

Algemeen

Bestmethode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 32150730, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.bestmethode.nl. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Kernactiviteit van Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) zijn natuurgeneeskundige paramedische consulten.

Geïnteresseerden worden geïnformeerd over de bijdrage die voeding, beweging, mindset en voedingssupplementen in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding, beweging en voedingssupplementen in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Géén Medische Diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn/haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn/haar persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Bestmethode (onderdeel van Praktijk voor Natuurgeneeskunde I vd Grift) publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet. De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend ter aanvulling op een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon en een gezonde leefstijl.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Stuur dan een e-mail naar: info@bestmethode.nl