Privacy Persoonsgevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig met uw privacy om.

Welke persoonsgegevens verwerk ik van u (bij bezoek aan de praktijk)?

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.  Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Als u het invulformulier invult op de website, zal dit enkel gebruikt worden om contact met je op te nemen. Zodra het nog ergens anders voor gebruikt wordt, zal ik dat uitdrukkelijk vermelden en goedkeuring voor vragen.

Medische gegevens –  Ik verwerk enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt       (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Financiële gegevens – Mijn accountant ontvangt  een kopie van de uw factuur zodat ik aan de eisen van de belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.

Derden  – De opgeslagen gegevens  in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Bewaartijd: Uw persoonsgegevens  worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die ik van u verwerk en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@stralendinbalans.nl.

Datalekken – Indien er bij mij toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan meld ik dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, neem ik ook contact met u op.

Recht op klacht indienen. Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit:  Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring van tijd tot tijd dien te wijzigen. Ik raad u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op mijn website is geplaatst.

laatst bijgewerkt 2 april 2019